Terug

Aan alle RKG-tjes en iedereen ...

Inderdaad vandaag, zondag 27 novenber start - met het begin van de advent - het nieuwe kerkelijk jaar.

Vandaar dat de Kerk ervoor koos net vandaag het nieuwe Onzevader  zijn intrede te laten doen.

Voortaan wordt dit zo gebeden (veranderingen staan cursief):

* Onze Vader, die in de hemel zijt,
* uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
* op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
* zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
* en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.