Werking

De praatronde

De praatronde start reeds bij de allerkleinsten van onze school; de peuters! 
De praatronde is in belangrijke mate het vertrekpunt van het lesgebeuren. De leerkracht grijpt dit gezamenlijke moment aan om met de onderwerpen die aan bod komen allerlei projecten, onderzoek, teksten, rekenverhalen, taalactiviteiten aan te bieden. Geleidelijk aan worden sommige praatrondes vervangen door specifieke rondes (toenronde, muziekronde, aarderonde, liedjesronde, literaire ronde, gespreksronde, afsluitronde…). Op die manier proberen we de kinderen een ruimere bik op de wereld te geven.

Vanaf het 2de leerjaar start de ronde met actua. Zo brengen we het nieuws binnen in de klas.
Ook sociaal gezien is de praatronde van groot belang. De kinderen krijgen zo de mogelijkheid om iets te durven vertellen voor de groep en om een eigen mening te verwoorden. Ze worden gestimuleerd om naar elkaar te luisteren. De kinderen worden er geleidelijk aan op voorbereid om de praatronde zelfstandig te leiden en verslag te nemen. Het spreekt voor zich dat de praatronde aan een aantal regels en afspraken gebonden is.

Projectwerk

Ook peuters kunnen al kiezen, hoe jong ze ook zijn! Alle klassen, zonder uitzondering, zetten sterk in op projectwerk!
Voorwerpen die kinderen meebrengen, hun belevingen en ervaringen kunnen uitgroeien tot projecten. Naast een klasproject kan er ook gewerkt worden in kleinere groepjes. Dan spreken we van een groepswerkstuk of een werkstuk (zie verder). Bij kleuters komen enkel klasprojecten voor.
Centraal staat niet alleen het zelfstandig werken en het leren aannemen van een kritische houding tegenover de verschillende informatiebronnen, maar tevens het uitdiepen van onbekende (kennis)terreinen. Voor het opzoeken van al die informatie worden verschillende strategieën aangeleerd.
Men verzamelt niet alleen kennis, maar men moet ook samenwerken, contacten leggen, bezoeken regelen, interviews afnemen en verwerken, media bespreken, … om zo een stukje van de wereld intensief in zich op te nemen. Elk project eindigt in een eindproduct (toonmoment, projectboekje, toneel, tentoonstelling, een bezoek …).
Vanaf de 2de graad krijgen de leerlingen een studietekst met alle belangrijkste zaken van het project die ze moeten instuderen voor de projecttoets.
Bij het projectwerk komt niet alleen het leergebied wereldoriëntatie aan bod. Er zijn vaak heel veel linken te vinden naar taal en rekenen. Ook al gaan we bij de projectkeuze uit van vragen van de kinderen, toch bewaakt de leerkracht dat alle domeinen van de wereldoriëntatie aan bod komen.

Werkstukje - onderzoekskaart

Vanaf het eerste leerjaar verkennen de kinderen in kleine groepjes of alleen een bepaald onderwerp. Met de begeleiding van de leerkracht of van oudere kinderen leren ze hoe ze de wereld op hun eigen manier het best kunnen onderzoeken. Hiervoor worden verschillende strategieën aangereikt. Ze leren hun onderwerp presenteren voor de groep. Het overbrengen naar andere kinderen zodat die er ook uit leren, is hier het uitgangspunt.
Vanaf de tweede graad en zeker in de derde graad werken de kinderen zelfstandiger, waardoor er meer onderwerpen aan bod komen (werkstukjes). Hoe ouder de kinderen worden, hoe hoger de verwachtingen i.v.m. het eindproduct, zowel qua inhoud als qua lay-out.

Lezen en schrijven : natuurlijk!

Natuurlijk lezen is vertrekken vanuit de teksten van de kinderen.
Peuters en kleuters tekenen hun verhaal. Dit is hun taal. De begeleidster schrijft er dan hun verhaal bij. Dit zijn de voorlopers van de eigenlijke vrije teksten. In De Boomhut schrijven we om gelezen te worden, omdat zoveel dingen onze fantasie prikkelen, omdat er zoveel gebeurt waarover we kunnen schrijven, omdat we graag schrijven, ook gewoon voor onszelf.
Dit zijn de vrije teksten. De gemaakte teksten worden voorgelezen. Ze worden gebruikt voor tekstbesprekingen, voor woordpakketten en worden verder uitgediept. Naast de instructiemomenten voor spelling en grammatica worden die ook als oefeningen in de tekstbesprekingen geïntegreerd. Ook de schrijfvaardigheid komt zo aan bod.
Er is ook niveaulezen in 'De Boomhut': de kinderen worden in kleine groepjes volgens hun niveau ingedeeld. Iedere week lezen ze op hun eigen niveau onder de begeleiding van leerkrachten en ouders. Via al deze manieren worden de door de eindtermen opgelegde taalvaardigheden en -technieken aangebracht, ingeoefend en getoetst.

Rekenen: ook natuurlijk!

Rekenen zit in het leven verweven. De door de eindtermen opgelegde rekenvaardigheden en -technieken worden aangebracht, ingeoefend en getoetst. Alles wat in een schooljaar aan rekenvaardigheden aan bod moet komen, wordt behandeld. We gebruiken hiervoor een rekenmethode als basis. Waar we raakvlakken vinden met wat de kinderen meebrengen of vertellen, of wat de projecten en werkstukken ons aanbieden, grijpen we met beide handen aan! 
Een dankbare weg naar realistisch en levend rekenen.

Week-en dagplanning

Elke klas beschikt over een overzicht per week en per dag. Er zijn vaste momenten op de planner voorzien (zoals de verhaaltjestijd, koek- en saptijd, klassikale instructiemomenten, de levensbeschouwelijke vakken, zwemmen, pauzes, …) en er zijn vrije momenten voorzien. Deze worden samen met de leerlingen ingevuld. Op die manier krijgen de kinderen een realistisch tijdsbeeld, leren ze afspraken maken over wanneer wat wordt gedaan en leren ze plannen.

Weekwerk

De kinderen krijgen vanaf eind derde kleuterklas in 'De Boomhut' wekelijks een pakket zelfstandig werk. Dit zijn individuele en/of groepsgebonden taal- en rekenoefeningen, vrije teksten, opzoektaken, Frans, woordpakket, ... die tegen het einde van de week moeten klaar zijn. Deze contracten worden zelfstandig verwerkt door de kinderen. Door deze techniek is er heel wat differentiatie (niveau, tempo, ...) mogelijk. De kinderen leren ook verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leren en ze plannen hun taken gedurende de week. In het contractwerk oefent het kind niet enkel geleerde zaken in, het is ook een moment waarop uitbreiding of verdieping aangeboden wordt. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe meer gewerkt wordt met zelfcorrectie. De leerkracht kijkt steeds alles na. Zo kan er verder gedifferentieerd worden indien nodig.

Werktijd

Tijdens de werktijd zijn de kinderen van het lager bezig met hun weekwerk en kunnen ze hun eigen planning realiseren. In een graadsklas krijgt het ander leerjaar vaak instructie op dat moment.

Vrije werktijd

Vrije werktijd is geen speeltijd, maar een vrije WERKtijd. Tijdens de vrije werktijd maken de kinderen een keuze uit verschillende activiteiten (handwerk, knutselen, verkleedkoffer, gezelschapsspelen, computer, opzoektaken, microscoop, houtbewerking…). Ze moeten ook taakjes en opdrachten doen die ontstaan in de praatronde. Hoe ouder de kinderen, hoe functioneler de VWT ingevuld wordt. En … waar je aan begint, dat werk je af en toon je aan de anderen ! In de kleuterklassen doen we aan hoekenwerk, de kleuters kunnen praktisch altijd in alle hoekjes spelen, terwijl er steeds een aanbod is voor een groepje.

Klasraad + kinderraad

Wat uit de klasraad komt, wordt meegenomen naar de kinderraad: regels en afspraken die klasoverstijgend zijn en die de hele school aanbelangen worden in de kinderraad besproken met een afvaardiging van elke klas. Zowel klasraad als kinderraad zijn technieken die zorgen voor de coöperatieve klaswerking: het overleg, als groep verantwoordelijkheid nemen, respect voor ieders mening en inbreng. Ook dat is een deel van het Freinetonderwijs.

Onze zorgjuf is secretaresse en elk schooljaar wordt er door de kinderen van het lager een voorzitter en ondervoorzitter uit de kinderen gekozen. De kinderraad komt tweewekelijks samen op vrijdagnamiddag.

Werkwinkel

Creativiteit wordt erg gestimuleerd in 'De Boomhut'. In plaats van een opdracht voor de klas, organiseren wij werkwinkels die klasdoorbrekend zijn. Zo kunnen kinderen voor een specifieke techniek of werkvorm kiezen. Dit gaat van knutselen, sporten, expressie … tot allerlei andere vaardigheden. In een klein groepje wordt dan, onder begeleiding van een (groot)ouder of een leerkracht, deze techniek aangeleerd. Het proces is hierbij belangrijker dan het product. Alle kinderen doen mee, van peuter tot derde graad! Zo kunnen oudere kinderen de kleinere helpen en leert jong van oud en oud van jong !
We organiseren dit twee keer per jaar.

Atelier

2-maandelijks worden er uitgewerkte lessen muzische vorming uit elk domein van het leerplan gegeven door de eigen leerkrachten en vaste externen. We werken met een doorschuifsysteem in vaste groepen. Op die manier komen alle domeinen van muzische vorming zeker aan bod.

Sport en spel

Zoals reeds eerder vermeld zijn de motorische vaardigheden minstens zo belangrijk als de cognitieve. Bewegen, motorisch bezig zijn en bewust worden doen we wekelijks in 'De Boomhut'. Zowel spelletjes als sporten worden aangebracht. Ook turnvaardigheden en conditie komen aan bod. We hebben hiervoor een eigen zaal, ons prachtig domein en we huren externe sportaccommodaties vlakbij de school. Uiteraard is hier de sociale functie ook erg belangrijk: leren samen spelen en plezier beleven aan sport. We gaan ook 2-wekelijks in klasdoorbrekende niveaugroepen zwemmen. Vanaf het tweede en derde kleuter gaan we maandelijks zwemmen.
En niet te vergeten: de speelplaats met kampenhoek en bomen is ruim, het nodigt uit tot bewegen en uitleven tijdens de speeltijden.

Leefregels

Dag in dag uit samenleven, samenwerken, samenspelen kan ook wel eens tot wrevel leiden. Ruzietjes onder kinderen zijn van alle tijden. Wij investeren tijd en energie in het duurzaam oplossen van conflictjes zodat er geen winnaar of verliezer is en kinderen zelf oplossingen leren zoeken om uit een conflict te geraken. Als team vinden we het ook belangrijk onze visie op samenleven in 'De Boomhut' weer te geven. We staken dan ook de koppen bijeen en stelden 'De-Boomhut-leefregels' op.

Klassen en graadklassen

In 'De Boomhut' opteren we voor beide. De kleuters zitten in jaarklassen. Vanaf het lager kiezen we bewust voor graadsklassen. Op die manier kan oud jong helpen en de rollen worden elk jaar omgewisseld zodat de kinderen beide rollen ervaren. In een graadsklas wordt er ook al verwacht van de kinderen dat ze een tijdje rustig en zelfstandig kunnen werken, terwijl de anderen instructie krijgen.

Forum

Vaak eindigen we de week met ons 'Forum'. De ene keer is er groot forum met alle kinderen samen, de andere week is er kleuter en lager forum apart. Ouders, grootouders, familie en vrienden zijn steeds welkom. Door enkele klassen wordt via een liedje, dansje, toneel of gesproken tekstje aan de andere kinderen van de school meegegeven waarrond er werd gewerkt. Om 15u gaan we allen het weekend in!