De Boomhut

Freinet

De Boomhut is een Freinetschool. Célestin Freinet is de grondlegger van de Freinetscholen. Deze Franse onderwijzer (1896-1966) ontwikkelde vanuit zijn klaspraktijk een alternatieve manier van lesgeven en werkte een uitgebreide pedagogische visie uit over hoe een schoolsysteem zou moeten functioneren.

Omdat hij op zijn dorpsschool merkte dat kinderen in zijn klas nauwelijks geinteresseerd waren, zocht hij naar andere werkwijzen. Hij trok met zijn kinderen naar buiten om het dorp en de natuur naderbij te bekijken.

Freinet ontwikkelde samen met de kinderen uit zijn klas en collega's verschillende technieken. Deze technieken zijn nu nog steeds te zien in de klaspraktijk.

Kind centraal

In onderwijs en opvoeding moet het kind zelf centraal staan, niet de leerkracht of het handboek, maar de leerling zélf is bepalend voor de aard en de richting van het opvoedingsgebeuren. De leerkracht begeleidt dit en probeert daarbij het tempo en de eigenheid van elk kind te respecteren.

Levensecht

Levensecht (leren volgens de natuurlijke methode): vertrekken vanuit de belangstelling van het kind, vanuit datgene wat het zelf aanbrengt (bijv. via de praatronde). De leeractiviteiten moeten zinvol ervaren worden, geïntegreerd in het dagelijkse leven. Ook taal en rekenen probeert men zoveel mogelijk op een natuurlijke manier te leren.​

Zelfactiviteit

Zelfactiviteit van het kind vormt de enige garantie voor een werkelijk leerresultaat. De zelfontdekkende methode is het uitgangspunt van elk leren.​

Het belang van arbeid

Het belang van de arbeid: indien het werk zinvol en inspirerend is, is het de bron van diepe zelfvoldoening. Zo ontstaat zelfrealisatie. Freinet gaat dan ook op zoek naar zinvolle arbeid in de klas, waardoor het kind zich gewaardeerd en aangesproken voelt.

Gemeenschap vormen

Het leren gemeenschap vormen: leerlingen leren alles bespreekbaar te maken (praatrondes, klasraad, kinderraad). Ook in projecten zitten daadwerkelijke uitdagingen tot samenwerking. Ze leren ook inspraak te hanteren en democratie in werkelijkheid te beleven. Ze leren de verantwoordelijkheid te dragen voor het goed functioneren van de groep.

Communicatie en expressie

Communicatie en expressie: taal en communicatie zijn belangrijke aspecten binnen het freinetonderwijs (vrije teksten, overlegmomenten, de verschillende praatrondes).


Over onze school

Kinderen willen natuurlijk leren, levend leren.

Dit is het grote idee van het Freinetonderwijs. In De Boomhut zijn de ervaringen en de interesses van de kinderen heel vaak het vertrekpunt van wat moet worden geleerd. De Boomhut hecht belang aan de totale ontwikkeling van kinderen. De sociaal-emotionele en motorische vaardigheden zijn minstens zo belangrijk als de cognitieve. We putten uit Freinettechnieken, volgen grotendeels Freinets gedachtengoed (zie hierboven), maar zijn niet bang onze eigen weg te gaan. We houden er dan ook een eigen visie op onderwijs op na met respect voor de leerplandoelstellingen en eindtermen. Een gestructureerde werking is nodig.
Aan de hand van Freinettechnieken zoals de praatronde die in alles klassen is ingebed, projectwerk, vrije teksten, werkstukjes, vrije werktijd, onderzoek, …wordt dit concreet aangepakt. We proberen zoveel als mogelijk het leren op een natuurlijke manier te stimuleren. We gebruiken daarnaast methodes voor spelling, rekenen en Frans zodat continuïteit en automatisatie gegarandeerd wordt. Door te differentiëren proberen we de kinderen bovendien op eigen niveau en tempo te motiveren.

Respectvol omgaan met elkaar, daar staan we voor. We leren de kinderen veel te communiceren, maar liefst op een goede manier. We proberen hen hierin zoveel mogelijk te begeleiden. Naast de momenten waar er standaard met elkaar in gesprek gegaan wordt, zijn ook de speelmomenten uiteraard ideale momenten om sociale interacties te ervaren. Leren samen spelen en plezier beleven aan samen bewegen is vanzelfsprekend in De Boomhut. Bewegen, motorisch bezig zijn en bewust worden doen we dan ook wekelijks in 'De Boomhut'. We gaan ook regelmatig zwemmen.
En niet te vergeten: de speelplaats met kampenhoek en bomen is ruim, het nodigt uit tot bewegen en uitleven tijdens de speeltijden.